Политика приватности Клуба читалаца

Програм лојалности корисника услуга и производа 4СЕ доо је систем награђивања и стимулисања лојалних корисника наших услуга који ступа на снагу 1.1.2021. године. 

Ради повећања задовољства куповине и дугорочног поверења купаца, овим правилима 4СЕ д.о.о. Београд регулише поступак издавања и начин коришћења картица верности купаца/картице лојалности (у даљем тексту: картице) у својим малопродајним објектима. 

Овим уговором о приступању програму лојалности прописани су општи услови коришћења поменуте картице. Уговор уређује односе издаваоца 4СЕ доо картице лојалности и чланова програма лојалности (у даљем тексту: чланови/ корисници) који приступањем програму лојалности остварују разне погодности. 

Потписивањем уговора о приступању програму лојалности, корисник прихватата правилник о условима издавања и начину коришћења 4СЕ доо картице лојалности.

Kо може постатати члан клуба читалаца?

Корисник картице може постати свако физичко лице старије од 18 година које испуни приступну изјаву на једном од продајних места. Потписивањем изјаве, особа постаје корисник картице и члан програма лојалности.

Заштита личних података

4СЕ доо се обавезује да ће чувати приватност свих чланова клуба у складу са законом о заштити података о личности (Сл.Гласник РС бр. 97/2008; 104/2009; 68/2012; 107/2012). Прикупљаће само неопходне, основне податке о члановима тј. податке неопходне за пословање и информисање корисника о различитим акцијама,снижењима и повољностима које могу користити као чланови 4СЕ програма лојалности. 

Лични подаци о корисницима картице се не размењују са другим корисницима, и њихово прикупљање и обрада могућа је само уз потписану изјаву од стране корисника.

Услови и погодности

Све погодности програма лојалности биће оглашене на продајном месту и на званичном сајту: https://4sebooks.com/klub-citalaca/

Катрица се издаје бесплатно и преузима се на продајном месту у Светог Саве 32, Београд. 

Приликом сваке куповине, обавезно је дати картицу на увид.

Картица се издаје на неодређено време и вреди до опозива.

У случају губитка картице, корисник је обавезан да нестанак картице пријави на телефон 011/2435- 018. Након пријаве, кориснику ће бити додељена нова картица на коју ће бити пребачени сви елементи и попусти из првобитне картице.

Само од запослених у компанији 4СЕ доо Београд је могуће добити информације везане за картицу.

Потписаном изјавом и преузимањем картице корисник прихвата услове овог правилника.

Овим општим условима пословања издавалац одређује права и обавезе при коришћењу картице. 

Издавалац картице задржава право измене програма лојалности о чему ће корисник бити благовремено обавештен. Општи услови обавезујући су за издаваоца и за сваког корисника картице.